Katecheza – 22 kwietnia 2020 r.

Drodzy rodzice, kochane dzieci, Ze Szkoły z Kaniny

Proszę aby:
Klasa I pokolorowała w katechizmie Temat „Świętujemy Zmartwychwstanie Pana Jezusa”
Klasa II „Wielkanoc – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego” – pokolorować.

Klasy IV, V, VI, VII VIII Proszę przeczytać dwie następne katechezy i wpisać notatkę „Warto, Wiem”

Katecheza dla klasy III I VIII

Temat: Mój czynny udział we Mszy świętej – Budowa Mszy świętej

Każdy katolik, powinien znać budowę Mszy świętej.
Msza święta składa się z czterech części (1+2+3+4); trzecia część zawiera trzy ważne elementy (A+B+C):
1. Obrzędy wstępne
Miejsce: sedilia czyli miejsce przewodniczenia

2. Liturgia Słowa
Miejsce: ambona

3. Liturgia Eucharystyczna
Miejsce: ołtarz
a) Przygotowanie darów ofiarnych
b) Modlitwa eucharystyczna z Przeistoczeniem
c) Komunia święta

4. Obrzędy zakończenia
Miejsce: ołtarz albo miejsce przewodniczenia

Liturgia Słowa i Liturgia eucharystyczna są głównymi częściami Mszy świętej.
Obrzędy wstępne oraz obrzędy zakończenia stanowią jej części ramowe.
Co dokonuje się podczas poszczególnych części Mszy świętej?
W obrzędach wstępnych Przygotowujemy się do Mszy świętej. Dokonuje się to poprzez śpiew pieśni, pozdrowienia, wprowadzenie, akt pokuty i modlitwę.
W liturgii Słowa słuchamy, co Bóg mówi nam przez słowa Pisma Świętego, następnie odpowiadamy na nie wyznaniem wiary i modlitwą.
W czasie przygotowania darów ofiarnych przygotowujemy stół ołtarzowy dla świętej Uczty Ofiarnej.
Podczas Modlitwy eucharystycznej Kapłan odmawia Modlitwę eucharystyczną (wielką modlitwę uwielbienia i dziękczynienia = Eucharystia). Przy tym wypowiada on słowa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy (= Słowa Przeistoczenia): chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. My angażujemy się przez odpowiedzi i wspólnotowe wezwania.
W Komunii świętej Jezus przychodzi do nas w świętej Uczcie.
Podczas obrzędów zakończenia Umocnieni Słowem Bożym i Chlebem Życia, zostajemy przez kapłana wysłani w świat: „idźcie w pokoju Chrystusa”.

Proszę wpisać tytuły katechezy i notatkę Zapamiętaj .